Helpdesk NLvoorelkaar

HelpcentrumHelpdesk NLvoorelkaarHelpdesk NLvoorelkaar › Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

NLvoorelkaar streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website NLvoorelkaar die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website NLvoorelkaar te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van NLvoorelkaar is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

NLvoorelkaar verklaart dat de website NLvoorelkaar gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 25-10-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van NLvoorelkaar, Jeroen de Punder (Directeur).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-10-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [info@nlvoorelkaar].

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze helpdesk: 088-8000603

Toelichting op nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website NLvoorelkaar is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens NLvoorelkaar dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • [beknopte beschrijving van de afwijking]
   • oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

 1. 1.1.1 (= SC uit 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A])
  • Icoontjes zonder tekstalternatief
  • oorzaak: Een aantal icoontjes (social media en in de cookiemelding) hebben nog geen goed tekstalternatief. De social media icoontjes fungeren als link en het doel van de links is nu niet duidelijk..
  • gevolg: Voornamelijk mensen die blind zijn krijgen nu niet de informatie die de icoontjes overbrengen. Het doel van de links met de social media icoontjes is nu niet duidelijk voor mensen die blind zijn.
  • alternatief: Er is geen alternatief aanwezig.
  • maatregel: Onderzoeken of we op een technisch haalbare manier de links met de social media icoontjes duidelijker kunnen maken.
  • planning: 20-02-2020
 2. 1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])
  • Tekstkoppen en kolomkoppen die niet door hulpsoftware herkend worden, naam formulieren niet gekoppeld aan formuliervelden.
  • oorzaak: Op verschillende pagina’s staan tekstkoppen die niet door hulpsoftware herkend worden als tekstkop.
  • gevolg: Mensen die blind zijn kunnen lastiger een globaal beeld krijgen van de inhoud van een webpagina als de koppen niet herkend worden, hebben moeite om de data in de datatabel te begrijpen als ze niet weten welke kolomkoppen er boven staan, en hebben meer moeite om de formulieren goed in te vullen als ze niet het doel van bepaalde invoervelden duidelijk hebben. Ook kunnen ze minder makkelijk door de content navigeren.
  • alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het begrijpen van datatabellen of het invullen van formulieren kunnen contact opnemen met onze helpdesk: https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365
  • maatregel: Code aanpassen zodat alle tekst door hulpsoftware herkend wordt
  • planning: 24-02-2020
 3. 1.3.3 (= SC uit 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A])
  • Icoontjes zonder eenduidig tekstalternatief
  • oorzaak: In de cookiemelding wordt in de uitleg een icoontje gebruikt als verwijzing naar hetzelfde icoontje verderop in de melding waar dit een link is om de instellingen te wijzigen. Deze icoontjes hebben geen eenduidig tekstalternatief gekregen, waardoor de relatie tussen beide visueel wel aanwezig is, maar niet te bepalen is voor iemand die bijvoorbeeld blind is.
  • gevolg: Door de afhankelijkheid van de vorm van de icoontjes zonder een eenduidig tekstalternatief is de relatie door hulpsoftware niet te leggen en is de uitleg voor het icoon niet voor iedereen beschikbaar/duidelijk.
  • alternatief: Er is geen alternatief aanwezig.
  • maatregel: Onderzoek naar technische haalbaarheid toevoegen eenduidig tekstalternatief icoontjes
  • planning: 24-02-2020
 4. 1.3.3 (= SC uit 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A])
  • Niet mogelijk bij alle formulieren velden automatisch in te laten vullen
  • oorzaak: Bij een aantal formulieren staan invoervelden voor persoonlijke informatie. Hier ontbreekt code zodat het niet mogelijk is om deze velden automatisch te laten invullen.
  • gevolg: Mensen die blind zijn, of mensen met een cognitieve beperking die moeite hebben of langzaam zijn bij het invullen van een formulier kunnen geen gebruik maken van het automatisch laten invullen van een aantal velden voor persoonlijke gegevens. Dit maakt het moeilijker om het formulier in te vullen en maakt de kans op fouten groter.
  • alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het invullen van formulieren kunnen contact opnemen met onze helpdesk: https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365, hoewij ze mogelijk niet kunnen helpen bij het invullen van alle velden.
  • maatregel: Onderzoek naar technische haalbaarheid automatisch invullen alle velden
  • planning: 24-02-2020
 5. 1.3.5 (= SC uit 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA])
  • Niet mogelijk om op ieder formulier autocomplete te gebruiken
  • oorzaak: Attribuut ontbreekt
  • gevolg: Bij een aantal formuliervelden moet persoonlijke informatie worden ingevuld. Deze formuliervelden moeten worden voorzien van een autocomplete attribuut zodat hulpsoftware en/of de browser in staat is om deze velden al in te vullen of hulp aan te bieden bij het invullen ervan. Dit attribuut ontbreekt nu bij deze velden. In dit formulier gaat het om de velden voor de naam, het e-mailadres en wachtwoord.
  • alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het invullen van formulieren kunnen contact opnemen met onze helpdesk: https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365
  • maatregel: Onderzoek naar technische haalbaarheid automatisch invullen alle velden
  • planning: 24-02-2020
 6. 1.4.1 (= SC uit 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A])
  • Links enkel te onderscheiden door andere kleur tekst
  • oorzaak: Links die in een stuk content staan zijn alleen te onderscheiden van normale tekst door een andere kleur van de tekst.
  • gevolg: Mensen die slechtziend zijn of bepaalde kleuren niet goed kunnen onderscheiden zien niet goed welke teksten normale tekst zijn of een link. Hierdoor kunnen ze links missen.
  • alternatief: Er is geen alternatief aanwezig.
  • maatregel: Onderzoek naar technische haalbaarheid links op meerdere manieren te duiden dan enkel met kleur
  • planning: 24-02-2020
 7. 1.4.11 (= SC uit 1.4.11 - Niet-tekstueel contrast [niveau AA])
  • Contrast van aantal items te laag
  • oorzaak: Het contrast van een aantal social media icoontjes en van randen van invoervelden is te laag.
  • gevolg: Mensen die slechtziend zijn zullen de social media kanalen niet kunnen herkennen aan de hand van de icoontjes en kunnen ook het klikbare gebied van een invoerveld niet goed kunnen zien. Dit laatste maakt het moeilijker om het invoerveld te vinden om er iets in te kunnen schrijven.
  • alternatief: Er is geen alternatief aanwezig.
  • maatregel: Onderzoeken of we op een technisch haalbare manier contrasten van icoontjes en randen van invoervelden kunnen vergroten.
  • planning: 24-02-2020
 8. 1.4.12 (= SC uit 1.4.12 - Tekstspatiëring [niveau AA])
  • Deel tekst niet meer leesbaar bij vergroten spatiëring, etc.
  • oorzaak: Als van bepaalde teksten de regelafstand, de afstand tussen alinea’s, de ruimte tussen de letters en tussen de woorden wordt vergroot, dan is een deel van die tekst niet meer leesbaar. Dit komt omdat de tekst dan over andere tekst heenvalt of buiten een kader valt en onzichtbaar wordt.
  • gevolg: Mensen die slechtziend zijn, of dyslectisch zijn en bepaalde teksteigenschappen aanpassen om de tekst beter te kunnen lezen kunnen de teksten daarna (gedeeltelijk) helemaal niet meer lezen
  • alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het lezen van bepaalde teksten kunnen contact opnemen met onze helpdesk https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365.
  • maatregel: Code drastisch aanpassen zodat alle ruimtes tussen teksten vergroot kunnen worden zonder dat content en functionaliteit verdwijnt.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
    NLvoorelkaar’s missie is zoveel mogelijk mensen en organisaties met een hulpvraag en een hulpaanbod te verbinden en voor dit doel zoveel mogelijk vrijwilligers te werven. De investeringen om de site op dit punt toegankelijker te maken en de mogelijke afbreuk voor bovenstaande missie wegen niet op tegen de voordelen van deze specifieke aanpassing voor personen met een beperking. Daarnaast wordt er een passend alternatief voor mensen met een beperking geboden.
  • planning: 24-10-2023
 9. 1.4.13 (= SC uit 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA])
  • Content verdwijnt niet zonder muis te verplaatsen
  • oorzaak: Als met de muis over het hoofdmenu of over een informatie icoon bij een formulier wordt bewogen verschijnt extra content. Deze content is niet te verwijderen zonder de muis te verplaatsen
  • gevolg: Voornamelijk mensen die flink inzoomen missen een mogelijkheid om de extra content die verschijnt te verwijderen zonder de muis te verplaatsen
  • alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het lezen van bepaalde teksten kunnen contact opnemen met onze helpdesk: https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365
  • maatregel: Onderzoek naar code aanpassen zodat flink inzoomen mogelijk wordt waarbij de extra content die verschijnt te verwijderen zonder de muis te verplaatsen.
  • planning: 24-02-2020
 10. 1.4.3 (= SC uit 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA])
  • Meerdere teksten hebben een te laag contrast
  • oorzaak: Meerdere teksten binnen de website hebben een te laag contrast. Vooral de oranje teksten op een witte achtergrond (of andersom) en de lichtblauwe teksten op een witte achtergrond hebben een te laag contrast.
  • gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen bepaalde teksten niet goed lezen en kunnen daardoor (belangrijke) informatie niet tot zich nemen.
  • alternatief: Er is geen alternatief aanwezig
  • maatregel: Onderzoek naar technische haalbaarheid ander kleurgebruik zonder dat dit (teveel) invloed heeft op de resultaten van de site
  • planning: 24-02-2020
 11. 1.4.4 (= SC uit 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA])
  • Bij lagere resolutie en te veel inzoomen verdwijnt deel content en functionaliteit
  • oorzaak: Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024x768 en als ingezoomd wordt tot 200% verdwijnt een deel van de content en van de functionaliteit.
  • gevolg: Mensen die slechtziend zijn en flink inzoomen gaan content en functionaliteiten missen. Juist tekst die ze willen vergroten om beter te kunnen lezen verdwijnt wat dus het tegenovergestelde effect heeft, namelijk helemaal niet meer leesbaar.
  • alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het lezen van bepaalde teksten die niet verder kunnen inzoomen kunnen contact opnemen met onze helpdesk: https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365
  • maatregel: Code drastisch aanpassen zodat alle tekst geschaald en ingezoomd kan worden zonder dat content en functionaliteit verdwijnt.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
    NLvoorelkaar’s missie is zoveel mogelijk mensen en organisaties met een hulpvraag en een hulpaanbod te verbinden en voor dit doel zoveel mogelijk vrijwilligers te werven. De investeringen om de site op dit punt toegankelijker te maken en de mogelijke afbreuk voor bovenstaande missie wegen niet op tegen de voordelen van deze specifieke aanpassing voor personen met een beperking. Daarnaast wordt er een passend alternatief voor mensen met een beperking geboden.
  • planning: 24-10-2023
 12. 2.1.1 (= SC uit 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A])
  • Aantal interactieve functies enkel met de muis te bedienen
  • oorzaak: Een aantal interactieve functies binnen de website zijn alleen met de muis en niet met het toetsenbord te bedienen. Bijvoorbeeld de extra menuopties bij het hoofdmenu, de help-informatie bij het aanmeldformulier en uitklapbare informatie op de uitleg pagina over cookies.
  • gevolg: Mensen die blind zijn of een motorische beperking hebben zodat ze geen muis kunnen gebruiken kunnen niet alle functies op de website gebruiken en missen daardoor ook (belangrijke) informatie.
  • alternatief: Er is geen alternatief aanwezig.
  • maatregel: Onderzoeken of we op een technisch haalbare manier alle interactieve functies met het toetsenbord bediend kunnen worden.
  • planning: 24-02-2020
 13. 2.1.4 (= SC uit 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A])
  • Geen mogelijkheid sneltoetsen uit te zetten of aan te passen
  • oorzaak: De YouTube video’s op de website maken gebruik van sneltoetsen die met een enkel karakter bediend kunnen worden. Er is geen mogelijkheid om deze sneltoetsen uit te zetten of aan te passen
  • gevolg: Mensen die met spraakbediening werken en de video bekijken kunnen door woorden die ze uitspreken (of die iemand anders die aanwezig is uitspreekt) per ongeluk acties van de video uitvoeren die niet de bedoeling zijn.
  • alternatief: Er is geen alternatief aanwezig.
  • maatregel: Onderzoeken of we op een technisch haalbare manier sneltoetsen uit kunnen zetten of aan kunnen passen.
  • planning: 24-02-2020
 14. 2.2.2 (= SC uit 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A])
  • Het stoppen/pauzeren van wisselende teksten en afbeeldingen is niet mogelijk
  • oorzaak: Op de homepage staan bovenaan wisselende afbeeldingen met wisselende teksten. Op de homepage staat ook een carrousel met wisselende inhoud. Er is geen mechanisme aanwezig om het wisselen van de content te kunnen pauzeren of te stoppen.
  • gevolg: Mensen die snel afgeleid zijn (bijvoorbeeld mensen met ADD of ADHD) hebben moeite bij het lezen van de andere (niet-bewegende) content. Dit maakt het lezen van de stilstaande teksten een stuk lastiger.
  • alternatief: Geen relevante teksten meer plaatsen in wisselende afbeeldingen of degenen die ondersteuning nodig hebben bij het lezen van bepaalde teksten kunnen contact opnemen met onze helpdesk: https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365
  • maatregel: Onderzoeken of we op een technisch haalbare manier wisselende afbeeldingen en teksten kunnen pauzeren/stoppen.
  • planning: 24-02-2020
 15. 2.4.1 (= SC uit 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A])
  • Skiplink werkt niet goed
  • oorzaak: Op iedere pagina staat een skiplink om het hoofdmenu te kunnen overslaan. Deze link werkt niet goed, wordt niet zichtbaar als de focus er op komt en de link moet niet alleen het hoofdmenu overslaan, maar alle op iedere pagina terugkerende informatie en links in de header.
  • gevolg: Mensen die blind zijn en mensen die om een andere reden de muis niet kunnen gebruiken moeten bij iedere pagina alsnog (bijna) alle herhalende content bij langs met de toetsenbordnavigatie. Dit is vertragend en frustrerend.
  • alternatief: Alle herhalende content toch langs lopen met toetsenbordnavigatie.
  • maatregel: Onderzoeken of we op een technisch haalbare manier de skiplink genoemde functionaliteit kunnen geven.
  • planning: 24-02-2020
 16. 2.4.2 (= SC uit 2.4.2 - Paginatitel [niveau A])
  • paginatitel zonder inhoud van de webpagina
  • oorzaak: Een aantal pagina’s hebben een paginatitel waarin alleen een omschrijving van de website staat en niet van de inhoud van de webpagina zelf.
  • gevolg: Mensen die blind zijn krijgen bij het openen van de webpagina geen informatie te horen over de inhoud van de webpagina en weten dus niet of ze op de juiste pagina terecht zijn gekomen.
  • alternatief: Er is geen alternatief aanwezig.
  • maatregel: Onderzoeken of we op een technisch haalbare manier paginatitels kunnen maken met de inhoud van de webpagina zelf, zonder dat dit (teveel) afbreuk doet aan de resultaten van de site.
  • planning: 24-02-2020
 17. 2.4.4 (= SC uit 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A])
  • Links zonder of met onduidelijke linktekst
  • oorzaak: Binnen de website zijn meerdere links zonder linktekst (doordat een afbeelding gebruikt wordt in de link zonder een tekstalternatief) of met een linktekst die niet duidelijk genoeg het doel van de link aangeeft (bijvoorbeeld “Lees verder”).
  • gevolg: Mensen die blind zijn en de context van een link op de webpagina niet kunnen ‘zien’ weten niet of niet goed waar de link naar toe gaat. Dit maakt het navigeren en het vinden van de juiste informatie heel erg moeilijk.
  • alternatief: Er is geen alternatief aanwezig.
  • maatregel: Onderzoeken of we op een technisch haalbare manier alle links met linkteksten kunnen aanvullen
  • planning: 24-02-2020
 18. 2.4.5 (= SC uit 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA])
  • Er zou meer dan één manier beschikbaar moeten zijn om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.
  • oorzaak: Er is op dit moment één manier beschikbaar om pagina's binnen de website te vinden. Dat is via de normale navigatie vanaf de homepage. Dan wel via het menu bovenaan, de links in de content, het zoekveld, of de footer. Er is geen zoekmachine aanwezig waarmee pagina's binnen de website gevonden kunnen worden. Alleen een zoekmachine voor hulpvragen of hulpaanbod. Er is ook geen goede sitemap aanwezig die de structuur van de website goed weergeeft.
  • gevolg: Contentpagina's zijn niet op meerdere manier te vinden of toegankelijk. Hulpvraag en Hulpaanbod zijn welk via een zoekmachine te vinden.
  • alternatief: Er is geen alternatief aanwezig voor contentpagina's. Hulpvraag en hulpaanbod zijn wel toegankelijk op meerdere manieren.
  • maatregel: Onderzoeken op welke technisch haalbare manier contentpagina's op meerdere manieren toegankelijk te maken zijn. In eerste instantie wordt gedacht aan het verbeteren van de huidige sitemap.
  • planning: 24-02-2020
 19. 2.4.7 (= SC uit 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA])
  • Focusindicator niet overal zichtbaar
  • oorzaak: De focusindicator die aangeeft waar de focus zich bevindt binnen een webpagina als met het toetsenbord wordt genavigeerd is niet overal zichtbaar. Dit probleem doet zich vooral voor bij formulierknoppen en in Firefox. Ook de focus op de zogenaamde skiplink wordt niet zichtbaar als de focus er op komt te staan.
  • gevolg: Mensen met een motorische beperking en mensen die om een andere reden de muis niet kunnen gebruiken, maar nog wel goed kunnen zien hebben moeite om alle interactieve componenten op een webpagina te kunnen bedienen.
  • alternatief: Er is geen alternatief aanwezig.
  • maatregel: Onderzoeken of we op een technisch haalbare manier de focusindicator bij formulierknoppen en in Firefox ook zichtbaar te maken.
  • planning: 24-02-2020
 20. 3.2.2 (= SC uit 3.2.2 - Bij input [niveau A])
  • Contextwijziging bij wisselen sortering
  • oorzaak: Op de zoekresultatenpagina voor hulpaanbod staat een optie voor het sorteren. Bij het wisselen van de sortering kan in sommige gevallen een contextwijziging optreden (de focus verplaatst naar het begin van de webpagina).
  • gevolg: Mensen die het toetsenbord gebruiken voor het navigeren over een webpagina raken in de war als de focus zonder duidelijke reden plotseling verplaatst naar een onverwachte plek. Zeker mensen die blind zijn en al moeite hebben om zich te oriënteren op een webpagina hebben hier last van.
  • alternatief: Duidelijk maken met een toelichting in het helpcentrum dat bij het wisselen van een sortering de focus kan verplaatsen naar het begin van de pagina.
  • maatregel: Onderzoeken of we op een technisch haalbare manier de focus bij het wisselen van de sortering gelijk kunnen houden.
  • planning: 24-02-2020
 21. 3.3.1 (= SC uit 3.3.1 - Fout identificatie [niveau A])
  • Instructies in plaats van foutmeldingen
  • oorzaak: Bij een aantal invoervelden bij de formulieren op de website staan instructies in plaats van foutmeldingen als fouten gemaakt worden bij het invullen van de formulieren.
  • gevolg: Voor mensen met een cognitieve beperking is het in eerste instantie belangrijk om te weten wat er is misgegaan. Er moeten dus duidelijke foutmeldingen komen. Die ontbreken nu op een aantal plekken, waardoor deze doelgroep in verwarring kan raken en niet weten wat ze verkeerd hebben gedaan. Een instructie alleen is niet afdoende om deze doelgroep verder te helpen.
  • alternatief: Er is geen alternatief aanwezig.
  • maatregel: Instructietekst vooraf laten gaan door foutmelding of onderzoeken naar technische haalbaarheid van eerst foutmelding, dan pas instructie.
  • planning: 24-02-2020
 22. 3.3.2 (= SC uit 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A])
  • Informatie met uitleg verdwijnt bij typen
  • oorzaak: Bij een aantal formulieren staan invoervelden waarbij de labels met uitleg wat ingevuld moet worden als placeholder tekst in het invoerveld staat. Ook staan soms helpteksten als placeholder in invoervelden. Op het moment dat iemand begint met typen in deze velden is deze informatie niet meer aanwezig.
  • gevolg: Mensen die blind zijn krijgen de informatie die in een placeholder tekst staat vaak helemaal niet te lezen. Dan missen ze het doel van het invoerveld of missen ze de extra uitleg. Ook voor mensen met een cognitieve beperking is het belangrijk dat deze informatie altijd te zien blijft. Ook tijdens het typen, of nadat een fout gemaakt is
  • alternatief: Er is geen alternatief aanwezig.
  • maatregel: Onderzoeken of we op een technisch haalbare manier teksten met uitleg op een andere manier kunnen weergeven als placeholder in invoervelden, zonder dat het (teveel) afbreuk doet aan de resultaten.
  • planning: 24-02-2020
 23. 4.1.2 (= SC uit 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A])
  • Van niet alle interactieve componenten kan door hulpsoftware de naam, de rol of de status bepaald worden.
  • oorzaak: Van niet alle interactieve componenten binnen de website is door hulpsoftware de naam, de rol of de status te bepalen. In sommige gevallen leidt dit er toe dat iets ook alleen met de muis te bedienen is en niet met het toetsenbord. Hulpsoftware mist hierdoor ook informatie die nodig is om aan de eindgebruiker uit te leggen wat het doel er van is, hoe het te bedienen is en wat de status er van is (indien van toepassing, bijvoorbeeld of bepaalde content getoond of verborgen is).
  • gevolg: Mensen die hulpsoftware gebruiken en in het bijzonder mensen die blind zijn komen interactieve componenten tegen waarvan ze niet weten wat het is, waarvoor het is en hoe het te bedienen.
  • alternatief: Degenen die ondersteuning nodig hebben bij het lezen of begrijpen van bepaalde interactieve componenten kunnen contact opnemen met onze helpdesk: https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318365
  • maatregel: Code drastisch aanpassen zodat alle interactieve componenten de naam, de rol of de status bepaald kan worden
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja
    NLvoorelkaar’s missie is zoveel mogelijk mensen en organisaties met een hulpvraag en een hulpaanbod te verbinden en voor dit doel zoveel mogelijk vrijwilligers te werven. De investeringen om de site op dit punt toegankelijker te maken en de mogelijke afbreuk voor bovenstaande missie wegen niet op tegen de voordelen van deze specifieke aanpassing voor personen met een beperking. Daarnaast wordt er een passend alternatief voor mensen met een beperking geboden.
  • planning: 24-10-2023
 24. 4.1.3 (= SC uit 4.1.3 - Statusmeldingen [niveau AA])
  • verschijnen extra content of wijzigen content afhankelijk van de manier van bedienen.
  • oorzaak: Bij het bedienen van de slider in de cookiemelding en bij het invullen van bepaalde invoervelden van formulieren verschijnt tijdens de bediening extra content of wijzigt die content (bijvoorbeeld informatie over de sterkte van een ingevuld wachtwoord) afhankelijk van de manier van bedienen. Het is voor hulpsoftware niet te achterhalen waar op de pagina de content aangepast wordt en dus kan dit ook niet doorgegeven worden aan de eindgebruiker van die hulpsoftware.
  • gevolg: Voornamelijk mensen die blind zijn en niet zien als er ergens op een website content verandert naar aanleiding van de bediening van een slider of bij het invullen van een invoerveld missen cruciale informatie.
  • alternatief: Er is geen alternatief aanwezig
  • maatregel: Onderzoeken of we op een technisch haalbare manier verschijnen extra content of wijzigen content niet meer afhankelijk wordt van de manier van bedienen, zonder dat het (teveel) afbreuk doet aan de resultaten.
  • planning: 24-02-2020
Evaluatie- en onderzoekresultaten (zie pdf)
 • https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210318545
  • onderzoeksdatum: 24-10-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel
Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

Inspectie van de website is uitgevoerd door Cardan Technobility. Cardan Technobility is bevoegd om de internationale (WCAG 2.1) en Europese (EN 301 549) toegankelijkheidsrichtlijnen te inspecteren voor het Waarmerk drempelvrij.nl.

Heeft dit artikel je vraag beantwoord?